باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 336 مورخ 15/10/94 موضوع محصولات عرضه شده در بورس (كالا و انرژي ) بپيوست تصوير نامه شماره 5027/94/ص مورخ 27/11/94 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص چگونگي عرضه محصولات توليدي واحدهاي پائين دستي در بورس انرژي ايران(رينگ داخلي و صادراتي ) ارسال و اعلام ميدارد:
- شرايط پذيرش فرآورده ها و مشتقات نفتي توليدي شركتهاي پائين دستي 
الف ) عرضه شده در رينگ داخلي بورس انرژي:
1- شامل محصولات هيدرو كربن سبك و سنگين حاصل از برش محصولات عرضه شده توسط پالايشگاهها و پتروشيمي هاي مجاز معرفي شده و يا مواد خام از محل پروانه هاي واردات قطعي كه طي فرآيند تقطير توليد مي شوندو نيز اكتان افزا مي باشند.
2- محصولات عرضه شده فوق الذكر مي بايستي داراي كد استاندارد سازي موضوع ماده 12 دستورالعمل و در پروانه بهره برداري واحد توليدي درج شده باشد. 
3- محصولات مزبور صرفا به عنوان ماده اوليه در فرآيند توليد واحد توليدي مورد استفاده واقع مي گردد و فروش عين فرآورده هاو مشتقات نفتي عرضه شده در رينگ داخلي بورس توسط خريدارامكان پذير نمي باشد. ضمنا مطابق بخشنامه رديف 439 مورخ 9/10/92در صورتيكه مواد اوليه مورد مصرف در محصول نهايي از رينگ داخلي بورس خريداري شده باشد به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 13/9/92 ( موضوع نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/92 صدرالذكر)پرداخت مبلغ 5 مابه التفاوت نرخ داخلي و صادراتي مواد اوليه مورد مصرف در فرآورده هاي توليدي صادراتي فاقد مستند قانوني مي باشد و ارايه فاكتور با نرخ 95رصد نرخ fob خليج فارس بلامانع است. 
ب )عرضه شده در رينگ صادراتي بورس انرژي:
ضمن رعايت مفاد بند 2قسمت الف) عرضه محصولات نفتي توليدي شركتهاي پائين دستي در رينگ صادراتي بورس انرژي صرفا جهت صادرات بوده و استفاده از اين محصول به عنوان ماده اوليه در توليد محصول جديد توسط ساير شركتهاي توليدي به منظور صادرات ممنوع مي باشد. 
پ )محصولات مايع نفتي (توليدي واحدهاي پائين دستي) عرضه شده در بورس انرژي شامل آندسته از محصولاتي مي باشد كه فاقد گواهي استاندارد ملي (اجباري و تشويقي ) مي باشد.
ت ) در زمان اظهار محموله هاي فوق الذكر( خريداري شده از رينگ داخلي، صادراتي و بورس انرژي ) جهت صادرات ذينفع موظف مي باشد بهمراه اصل گواهي صادره از بورس انرژي (مطابق نمونه فرم هاي معرفي شده در بخشنامه رديف 372 مورخ 28/8/93)، اصل اسناد منشا تامين مواد اوليه خريداري شده از مراجع رسمي (پالايشگاهها و پتروشيمي هاي معرفي شده از سوي ستاد) موضوع بخشنامه هاي رديف 188 مورخ 26/4/92 و 569 مورخ 24/12/92 ، به نرخ فوب خليج فارس را جهت مستهلك نمودن به گمرك اجرايي ارائه نمايند. 
ج) ضوابط پذيرش فوق الذكر مشمول محصولات توليدي پالايشگاههاو پتروشيمي هاي مرجع وآندسته از محصولات و مشتقات نفتي مايع داراي گواهي استاندارد ملي (اجباري و تشويقي ) نمي باشد.

منبع : ترخیص کالا از گمرک بازرگان | محصولات عرضه شده در بورس
برچسب ها : بورس ,محصولات ,عرضه ,توليدي ,مورخ ,انرژي ,بورس انرژي ,رينگ داخلي ,محصولات عرضه ,مشتقات نفتي ,نفتي توليدي ,توليدي شركتهاي پائين ,نفتي توليدي شركت